Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Utrecht 14-10-2014

Algemene voorwaarden van Tekstverwerkingsbureau De Weger

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tekstverwerkingsbureau De Weger (hierna te noemen: de Vertaalster/tekstverwerkster) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, mits de Vertaalster/tekstverwerkster met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de Vertaalster/tekstverwerkster zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de Vertaalster/tekstverwerkster vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de Vertaalster/tekstverwerkster of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door de Vertaalster/tekstverwerkster van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 De Vertaalster/tekstverwerkster mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de Vertaalster/tekstverwerkster heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de Vertaalster/tekstverwerkster zijn verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de Vertaalster/tekstverwerkster gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De Vertaalster/tekstverwerkster stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De Vertaalster/tekstverwerkster is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De Vertaalster/tekstverwerkster zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen termijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Vertaalster/tekstverwerkster is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De Vertaalster/tekstverwerkster is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, telefax, koerier, e-mail e.d.

Artikel 6 - Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij de Vertaalster/tekstverwerkster geldend aanslag-, woord- of uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de Vertaalster/tekstverwerkster kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Vertaalster/tekstverwerkster te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de Vertaalster/tekstverwerkster het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de Vertaalster/tekstverwerkster redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid; vrijwaring

8.1 De Vertaalster/tekstverwerkster is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de Vertaalster/tekstverwerkster toerekenbare tekortkoming. De Vertaalster/tekstverwerkster is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de Vertaalster/tekstverwerkster van iedere aansprakelijkheid.

8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of een vertaling bepaalde risico‘s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 De Vertaalster/tekstverwerkster is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De Vertaalster/tekstverwerkster is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

8.5 De opdrachtgever verplicht zich de Vertaalster/tekstverwerkster te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

Artikel 9 - Ontbinding

9.1 De Vertaalster/tekstverwerkster is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijk voldoening van het zijn toekomende vorderen.

9.2 Indien de Vertaalster/tekstverwerkster door omstandigheden die niet voor haar risico komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, transportbelemmeringen of andere omstandigheden waarop de Vertaalster/tekstverwerkster geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 - Auteursrechten

10.1 De opdrachtgever vrijwaart de Vertaalster/tekstverwerkster tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de Vertaalster/tekstverwerkster is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.